Regulamin strony

Spis treści

 1. definicje
 2. postanowienia ogólne
 3. dostęp do serwisu
 4. usługi
 5. usługa informacyjna
 6. sprzedaż usługi szkoleniowej
 7. prawo odstąpienia od umowy
 8. prawa i obowiązku użytkownika
 9. odpowiedzialność administratora
 10. prawa autorskie
 11. ochrona prywatności
 12. postępowanie reklamacyjne
 13. postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, za pośrednictwem serwisu internetowego https://learnonline.com.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”) oraz stanowi:

1.       regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.       regulamin dokonywania przez Administratora sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1. DEFINICJE

Użytkownik– każdy podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego Administrator Serwisu świadczy usługi.

Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Administratora Serwisu.

Strona Internetowa Serwisu– oznacza strony internetowe, będące częścią domeny https://learnonline.com.pl/, poprzez które Administrator świadczy usługi i prowadzi Serwis Internetowy.

Mistrzostwa Polski w Potyczkach Językowych – zwane dalej Szkoleniem, są formą nauki języka angielskiego poprzez rywalizację podczas spotkań online z innymi osobami biorącymi udział w szkoleniu

Administrator Serwisu – Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, z siedzibą w Gdańsku (80-264) przy ul. Antoniego Lendziona 16/5

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystania z Serwisu przez Użytkownika, jest potwierdzeniem, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Reklamacje dotyczące działania Serwisu będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. DOSTĘP DO SERWISU

Do korzystania z podstawowych Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i Usług. Administrator Serwisu nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw. Dodatkowo Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania i dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzeniu Użytkowników. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu internetowego za pomocą wszystkich przeglądarek internetowych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych, systemów operacyjnych. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na swobodne korzystanie z Serwisu to: Stałe połączenie z Internetem z szybkością transmisji danych > 1 Mbps Obsługa JavaScript Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej / Microsoft Edge / Google Chrome w wersji 58.0.3029.96 lub wyższej / Mozilla Firefox w wersji 53.02 lub wyższej.

4. USŁUGI

Administrator Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujące usługi:

•        sprzedaży usługi szkolenia z języka angielskiego pod nazwą Mistrzostwa Polski w Potyczka Językowych

•        informacyjna, świadczonej na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu, w ramach której Użytkownik może zgłosić potrzebę przeprowadzenia szkolenia dla pracowników dla swojego przedsiębiorstwa lub zgłosić chęć indywidualnego udziału.

5. USŁUGA INFORMACYJNA

Administrator poprzez Serwis dostarcza informacje dotyczące prowadzonego przez niego szkolenia o nazwie Mistrzostwa Polski w Potyczkach Językowych.

Użytkownik może skierować zgłoszenie dotyczące udziału w szkoleniu. Wysłanie zgłoszenia polega na kliknięciu w napis: „kup pakiet startowy” za pomocą Strony internetowej serwisu, po czym Użytkownik zostaje przekierowany do strony Evenea.pl. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz na stronie Evenea.pl i przesyła go drogą elektroniczną do Administratora wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi. Następnie Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem w celu przekazania informacji dotyczących szkolenia. Usługa szkolenia jest usługą płatną.

Na Stronie dostępny jest również podręcznik treningowy, który zostaje udostępniony przez Administratora strony. Użytkownik może go pobrać na swój komputer bezpłatnie, klikając w napis „pobierz darmowy plan treningowy”. Administrator dołoży wszelkich starań, aby upewnić się, że podręcznik jest wolny od wad i wirusów. Administrator zastrzega jednocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub uszkodzenia spowodowane przez pobranie w/w podręcznika.

6. SPRZEDAŻ USŁUGI SZKOLENIA

Zawarcie umowy sprzedaży szkolenia następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Evenea.pl udostępnionego na stronie internetowej www.learnonline.com.pl w formie linku.

W formularzu należy podać dane osoby, która będzie brać udział w szkoleniu, zgodne z prawdą oraz wybrać rodzaj usługę w wersji podstawowej (szkolenie i pełna wersja podręcznika) lub premium (szkolenie, pełna wersja podręcznika, koszulka i frotka na nadgarstek). Osoba, która wypełniła formularz ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych wpisanych do formularza.

Użytkownik, po wypełnieniu formularza, zobowiązany jest do uiszczenia płatności.

Płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia uważa się, że Użytkownik od umowy odstąpił.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem strony evenea.pl oraz paypal.

Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje wiadomość mailową z POTWIERDZENIE REJESTRACJI udziału w szkoleniu.

Szkolenie rozpoczyna się 21 września i potrwa 14 dni. Przebieg szkolenia określony jest w osobnym dokumencie zwanym Regulaminem I Mistrzostw Polski w Potyczkach Językowych.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na udział w szkoleniu, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dokonania zamówienia, po warunkiem nieprzystąpienia do szkolenia i zwrócenia wszystkich, płatnych materiałów dodatkowych.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesłane w formie elektronicznej (na adres kontakt@languageextreme.pl) musi być wysłane z adresu e-mail wskazanego w formularzu, w innym przypadku nie wywołuje skutków prawnych. Po otrzymaniu odstąpienia od umowy Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W wypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką umowę uważa się za niezawartą.

W razie złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator zwróci dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych, zgodnych ze stanem faktycznym. Całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzonych do Serwisu danych ponosi Użytkownik. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony internetowej serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Administratora. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik. Administrator Serwisu przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

10. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) są własnością Administratora Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora Serwisu.

11. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę Administrator Serwisu będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach, usługach lub produktach dostępnych w Serwisie. Użytkownikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z otrzymywania dodatkowych informacji w dowolnym czasie. Administrator Serwisu zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań, potrzeb, określenie jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości ofertowanych usług. podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu. Dane statystyczne zgromadzone przez Administratora Serwisu mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Administratora Serwisu.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać mailowo na adres kontakt@languageextreme.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora serwisu. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Serwisu i zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu, a prawem właściwym dla rozstrzygania potencjalnych sporów jest prawo polskie. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Your Shopping cart

Close