Regulamin Mistrzostw Polski w Potyczkach Językowych

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Firma Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lendziona 16/5, kod pocztowy: 80-264, zwana dalej „Organizatorem” jest Organizatorem turnieju języka angielskiego zwanego dalej „Mistrzostwa Polski w Potyczkach Językowych”.
 2. Organizator powołuje Zespół Organizacyjny turnieju reprezentowany przez lektorów języka angielskiego firmy Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, któremu podlegają kwestie organizacyjne oraz ocena zadań kwalifikacyjnych.
 3. Celem turnieju jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego wśród przedstawicieli środowiska biznesowego.

  §2

    UCZESTNICY

 1. W turnieju może uczestniczyć każda osoba dorosła, która korzystając z linka na stronie www.learnonline.com.pl zakupi pakiet startowy w serwisie https://app.evenea.pl/event/mpwjp/ Uczestnicy firmowi zapisują się drogą mailową pod adresem kontakt@languageextreme.pl.
 2. Postanowienia szczegółowe dotyczące uczestnictwa:
  1. W turnieju mogą brać udział obcokrajowcy, za wyjątkiem uczestników pochodzących z krajów, w których język angielski jest językiem urzędowym.
  1. Uczestnikami turnieju nie mogą być studenci kierunków lingwistycznych i kierunków z zakresu filologii angielskiej.

Za weryfikację uczestników zgłaszających się do I etapu odpowiada Organizator.

   §3

 ORGANIZACJA TURNIEJU

 1. Mistrzostwa Polski w Potyczkach Językowych są turniejem czteroetapowym.

a. Etap I – eliminacje,

b. Etap II – ćwierćfinał,

c. Etap III – półfinał,

d. Etap IV – finał.

2. Kandydaci indywidualni zapisują się na turniej na stronie https://learnonline.com.pl/. Uczestnicy firmowi zapisują się drogą mailową pod adresem kontakt@languageextreme.pl.

3. Zapisy na turniej rozpoczynają się dnia 19 sierpnia o godz. 12:00, a kończą się 6 listopada o godz. 00:00.

4. Udział jednej osoby kosztuje: 150 PLN (pakiet podstawowy, który obejmuje uczestnictwo oraz ebook „Jak wygrywać w potyczkach językowych?”) lub 250 PLN (pakiet premium, który obejmuje uczestnictwo, koszulkę z logo wydarzenia oraz indywidualną analizę wypowiedzi, dzięki której dowiedzą się, co poprawić, nad czym pracować i jakie stawiać sobie cele w kolejnych potyczkach.).

§4

  ETAPY

 1. Etap I rozpocznie się w poniedziałek 16 listopada 2020r. Terminy pozostałych etapów są uzależnione od ilości kandydatów, którzy zgłoszą się do turnieju. Organizator będzie informował wszystkich uczestników o rozpoczęciu kolejnego etapu z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
 • Wszystkie etapy będą odbywały się przy użyciu wideokomunikatora (Zoom, Skype, Webex lub Google Meet).

3. Organizator zastrzega sobie prawa autorskie do treści zdań, w związku z tym wyklucza się możliwość ich kopiowania do celów komercyjnych.

4. Organizator jest zobowiązany do opublikowania wyników na stronie https://learnonline.com.pl/ w terminie do 2 dni od zakończenia każdego etapu.

§5

     ORGANIZACJA POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Pakiety startowe zostaną dostarczone drogą elektroniczną w przypadku pakietu podstawowego. Natomiast w przypadku pakietu premium dostęp do platformy oraz analiza zostanie przesłany drogą elektroniczną, a koszulka zostanie dostarczona kurierem na adres wskazany przez uczestnika.
 • Do udziału w turnieju niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Organizator może także przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych.

 §6

      ZWYCIĘZCY TURNIEJU

 1. Finalistami I Mistrzostw Polski w Potyczkach Językowych są osoby, które dotrą do ostatniego etapu turnieju, czyli do finału.

2. Finaliści turnieju zostają wyłonieni przez Organizatora turnieju.

3. Wszyscy finaliści turnieju otrzymują dyplomy oraz upominki od Organizatora.

4. Lista finalistów I Mistrzostw Polski w Potyczkach Językowych liczy 3 osoby.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje Dyrekcja Language Extreme.

§8

DANE OSOBOWE

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna z siedzibą przy ul. Lendziona 16/5, 80-264 Gdańsk, e-mail: kontakt@languageextreme.pl, telefon: 782-688-175.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, maw@languageextreme.pl, 782-688-175.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.

4. Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Państwa.

5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Potyczkach Językowych.

6. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest działalność marketingowa.

7. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

10.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Potyczkach Językowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia turnieju.

12.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

              Dyrektor

Language Extreme

Marta Aleksandrowicz-Wojtyna

Gdańsk dn. 18.08.2020 r. 

Your Shopping cart

Close